Alex Lunn sits down with Nikita Smith to discuss his journey to swim team.